Home » Onze School » Leerlingenzorg/IB

Leerlingenzorg/IB

In de school wordt de ontwikkeling van basisvaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling systematisch gevolgd en worden problemen in het onderwijsleeraanbod tijdig gesignaleerd. We analyseren en diagnosticeren op individueel en op groepsniveau. Daar komen een groepsplan en eventueel een handelingsplan uit voort. Na uitvoering van de plannen worden de individuele handelingsplannen en groepsplannen geëvalueerd door leerkracht, indien nodig in samenspraak met de Ib-er.

We werken met methodegebonden toetsen, met de toetsen van het CITO leerling volgsysteem, DMT en AVI toetsen(leestoetsen) en met Memelink(een observatie-registratie-instrument) voor, op dit moment, groep 1 t/m 6.

 

Wanneer is er speciale zorg?

Een leerling heeft extra zorg nodig, als hij/zij zich niet naar verwachting ontwikkelt of uitzonderlijk veel mogelijkheden heeft. De leerkracht volgt hierin de leerling a.d.h.v. resultaten, toetsgegevens e.d.

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben worden het eerst gesignaleerd door de groepsleerkracht. De ouders van deze leerlingen worden hiervan middels een oudergesprek op de hoogte gesteld.

In de groep wordt er dan structureel, gedurende een bepaalde periode op allerlei manieren extra hulp aan deze leerlingen geboden.

Als blijkt dat de ontwikkeling stagneert en de individuele hulp die de leerkracht geboden heeft niet toereikend is om het kind verder te helpen, dan overlegt de leerkracht met de Ib-er wat de volgende stappen zullen zijn.

In overleg worden mogelijke acties besproken en in een handelingsplan vastgelegd. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. De leerkracht gaat weer een periode met het kind verder.

Als vervolgens blijkt dat ook dit niet toereikend is, dan wordt het kind besproken in het zorgteam (ZT) van de school. Daarin zijn de leerkracht, de directeur, de Ib-er, een expert van de schooladviesdienst en een expert van het speciaal onderwijs vertegenwoordigd. Ook hiervan worden de ouders op de hoogte gebracht, zij moeten toestemming geven. In het zorgteam wordt gesproken over de te volgen handelwijze. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. Indien nodig worden er, na overleg met de ouders, bepaalde toetsen of testen afgenomen of er wordt een onderzoek aangevraagd.

Het onderzoek geeft aan welke stappen er nu ondernomen moeten worden. Mogelijk gaat de leerling met speciale behandelplannen verder in de groep. Kan dit niet, wordt er gesproken over verwijzing naar ander type onderwijs, zoals SBO (speciaal basisonderwijs). Dit alles gaat in samenspraak met ouders, leerkracht en Ib-er.

 

Wat doet een Ib-er op school ?

De interne begeleider speelt binnen leerlingenzorg een centrale rol en coördineert namens het gehele team de zorgverbreding.

Een belangrijke taak van de Ib-er is het coachen van leerkrachten gericht op het optimaliseren van het handelen van de leerkracht in de groep. Door het coachen van de leerkracht komt de zorg rond de leerlingen beter tot zijn recht.

De Ib-er heeft ook de taak om alle zaken rondom de speciale leerlingbegeleiding te coördineren:

-  Het bezoeken van de groepen en daaraan gekoppeld een groepsgesprek

-  Indien noodzakelijk: organiseren van leerling-besprekingen, dit kan teambreed, maar ook met één leerkracht.

-  Het voeren van gesprekken met ouders over hun kind als het opvalt.

-  Het plannen en begeleiden van groepsbesprekingen.

-  Het maken en onderhouden van de toetskalender en het bepalen welke toetsen gebruikt worden.

-  Het interpreteren van de toetsuitslagen

-  Het aanvragen van externe begeleiding, contacten met partners zoals: GGD, SBO, CJG,  SMW.

-  Het aanvragen van onderzoeken en de begeleiding daarin van leerkrachten en ouders

- Het adviseren en verwijzen van leerlingen naar het speciaal basisonderwijs of het aanvragen van een rugzakje.

schermafbeelding-2012-08-28-om-21-04-55.large.jpg