School » Ouders » Visie

Onze Visie

Waar staat (gaat) de Vlinderboom voor?

Visie op levensbeschouwing
‘Ruimte geven’, een kernbegrip naar ons idee. Ieder mens is anders en telt mee.
Wij vinden dat we op een positief kritische manier open moeten staan voor iedereen. Solidair naar onze totale leefomgeving.
Ons eigen kader van waarden en normen vraagt daarom. De katholieke overtuiging helpt ons daarbij. Het is alleen een permanente zoektocht, telkens weer de afweging maken waar je goed aan doet of juist niet.
 

Visie op relaties en samenwerking
De Vlinderboom heeft op tal van manieren te maken met zijn omgeving.
Natuurlijk heeft dieinvloed op school zoals ook de school invloed heeft op die omgeving.
Wij proberen op een positieve manier rekening te houden met wat er in de wijk gebeurt, houden contact met de andere scholen in de buurt en werken samen waar dat nodig is. Ook naar de plaatselijke geloofsgemeenschappen probeert de Vlinderboom zich open op te stellen en een relatie te onderhouden waar dat mogelijk is.
In de samenwerking die wij aangaan met instellingen, staat voortdurend de leerling centraal. Die moet er uiteindelijk voordeel van hebben.

Met onze ouders/verzorgers hebben wij tot slot onze meest directe relatie. Zij schenken ons
het volste vertrouwen en dragen voor een belangrijk deel de zorg van hun kinderen aan ons
over. De inzet van de Vlinderboom zal er op gericht zijn dat vertrouwen verder uit te bouwen.
 
Visie op opvoeden
De verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt naar ons idee op de eerste plaats bij de ouders. Wij als Vlinderboom gaan daarmee beslist niet voorbij aan onze eigen verantwoordelijkheid omdat we de school zeker als een verlengstuk zien van de opvoeding thuis.
Wij proberen op school ook te zorgen voor een warme, veilige omgeving waar kinderen geborgenheid ervaren.
Kinderen moeten bij ons ook het gevoel hebben,dat ze kunnen zijn wie
ze zijn.
Als school proberen we bij te dragen aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, een mate van zelfstandigheid in een klimaat van onderling respect.
Natuurlijk stellen we daarbij wel duidelijk onze grenzen en richten we ons op een positieve communicatie met kinderen en ouders. Weten van elkaar is begrijpen van elkaar.
 
Visie op onderwijs
Elk kind heeft eigen mogelijkheden. Het is de moeite waard het onderwijsaanbod te richten op de behoefte van het kind en tegelijkertijd te zorgen voor een doorgaande ontwikkeling. Vanuit deze adaptieve basishouding besteden we aandacht aan de sociaal-emotionele groei. Ook geven wij ruimte aan eigen initiatief, maken de leeromgeving zo uitdagend mogelijk en stimuleren communicatie op het niveau van de kinderen.
Een actieve leerhouding en zelfstandig werken dragen bij aan de individuele ontwikkeling, net als het gevoel van welbevinden en betrokkenheid.
Binnen het onderwijs op de Vlinderboom is aandacht voor extra zorg voor kinderen die meer en minder mogelijkheden hebben. Die zorg wordt zoveel mogelijk in de eigen groep gegeven.

Visie op mens en maatschappij
Wij leven in een multiculturele samenleving. Dat vraagt aandacht voor tolerantie en respect.
Een eigen mening mag maar ook anderen hebben recht op hun mening.
Informatie komt op tal van manieren op ons af en heeft invloed op onze ontwikkeling als
als mens en als school. Het is goed om mee te groeien, te werken aan zelfbewustzijn.
Op weg naar zelfstandigheid te leren en rekening te houden met verschillen.
Kinderen zullen moeten leren samenwerken, zullen zich sociaal moeten ontwikkelen als zij
zich als individu staande willen houden. Ze moeten weerbaar worden en onderkennen dat zij
mede zelf verantwoordelijk worden voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan.

Visie op personeel
De mensen die op de Vlinderboom werken, moeten zich vooral veilig en geborgen voelen. Zij moeten inspirerend naar kinderen zijn en hebben een voorbeeldfunctie in hun doen en laten.
Respect naar collegae, leerlingen en e.a. betrokkenen is een natuurlijk gegeven. Het is
vanzelfsprekend dat zij gebruik maken van elkaars kwaliteiten, gericht zijn op samenwerken om zo de leerling van de Vlinderboom een breed aanbod te kunnen doen.
Zij creëren een sfeervol werkklimaat , steunen elkaar en houden oog voor onderwijsontwikkelingen evenals voor hun eigen ontwikkeling.